De gebruiksovereenkomst.  

Je mag normalerwijze alles VRIJ en GRATIS van onze websites afhalen en voor eigen doeleinden gebruiken. Toch blijven wij voorzichtig en daartoe werd de volgende gebruiksovereenkomst opgesteld.

Deze gebruiksovereenkomst regelt het downloaden van gegevens vanuit deze website en het gebruik van de erop vermelde E-mailadressen.

Het is geenszins restrictief te zijn, doch goede afspraken maken goede vrienden. Lees de onderstaande voorwaarden zorgvuldig, alvorens ons E-mail toe te zenden en /of RBSOFT-producten te downloaden. Bovendien wensen wij juridisch en belastingstechnisch in regel te blijven teneinde de toekomst van dit project te vrijwaren.

  RBSOFT is de auteursnaam voor de samenwerking tussen W. Reumers en B. Bosmans.

In deze overeenkomst wordt het gebruik geregeld van bijgevoegde RBSOFT-producten, zoals eventuele gebruikers- en andere documentatie, computerprogramma's (alle versies en updates) en diversen die erbij horen, hierna "het product" genoemd.

Deze overeenkomst geeft u het recht om het product te gebruiken. Het product is "in gebruik" op een computer (op harde schijf of op een ander opslagmedium) als het in een tijdelijk geheugen geladen is of geďnstalleerd is in het permanente geheugen van die computer, desgevallend een file-server voor gebruik op een netwerk.

  Het product blijft intellectuele eigendom van RBSOFT: het "auteursrecht" inzake concept en uitvoering van het originele product, zoals begrepen in (inter)nationale verdragsbepalingen terzake. Dit auteursrecht blijft gehandhaafd bij iedere on-line distributie en op ieder gebruikt medium: elke verwijzing naar RBSOFT dient behouden te blijven. U verkrijgt als dusdanig enkel het gebruik van het product.

Toch wordt U dit product ter beschikking gesteld als "FreeWare". U mag het product dus als "FreeWare" kopiëren op vaste schijf en /of diverse dragers en ze aan derden verdelen, weliswaar binnen de beperkingen van deze overeenkomst.

Het is niet toegestaan het product te verkopen, te verhuren, in huurkoop te geven (voor beroeps-, handels- of promotiedoeleinden) of ze op enig andere wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen door middel van druk, (foto)kopie, microfilm, via een retrievalsysteem of op welke wijze dan ook, behoudens voor eigen gebruik. Ook het vervaardigen van onzedelijke, obscene of immorele producten met behulp van de producten en /of de eventueel bij de producten inbegrepen afbeeldingen wordt niet toegestaan. Het toevoegen van enigerlei computerafbeelding, toe te schrijven aan herkenbare individuen of entiteiten - op zodanige wijze dat hun betrokkenheid bij of goedkeuring van een RBSOFT-product wordt gesuggereerd - is niet toegestaan. Voor het gebruik van de cliparts of foto's in een elektronisch formaat, inclusief online-gebruik als onderdeel van een multimedia-applicatie, heeft RBSOFT de nodige gebruikerslicenties (niet de eigendomsrechten) in bezit: U dient ermee rekening te houden dat het verder gebruik ervan eigen gebruikerslicenties vereist.
Het is (openbare) bibliotheken niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RBSOFT het product uit te lenen.

RBSOFT sluit alle aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden uit voor eender welke verliezen en /of schade – direct of indirect en van welke aard ook – te wijten aan bestandentransfers en /of aan het product, zowel door installatie als door het gebruik ervan. Het risico hiervoor blijft volledig bij de gebruiker, zelfs als deze RBSOFT in kennis heeft gesteld van mogelijke schade. Er zijn geen garanties met betrekking tot de prestaties, de geschiktheid voor enig doel of de resultaten van het gebruik van het product.

Het is toegestaan – binnen de beperking door het auteursrecht - het originele product te veranderen, te vertalen, te decompileren, te disassembleren, aan reverse engineering te onderwerpen of te ontsleutelen, doch dit kan geenszins tot eender welke aansprakelijkheid van RBSOFT leiden.

  Onze producten werken op alle 100 % IBM-compatibele computers. Wij kunnen geen werking garanderen op OS/2, Linux of Apple systemen. Vereisten inzake systeemeisen en de applicatie waaronder ze functioneren wordt desgevallend vermeld op de download-pagina.

  Voor adviezen, verbeteringen, commentaren, virussen, bugs , enz. kunt U ons bereiken via onze E-mailadressen.

De gegevens die op het Internet doorlopen zijn niet tegen eventuele misleidingen beschermd en de uitwisseling van informatie met waarneembare gegevens gebeurt dus op eigen risico. U dient dus al de nodige maatregelen te nemen om Uw data en de software van Uw computer te beschermen tegen defecten - o.a. virussen - die door derden via het Internet ingevoerd kunnen worden. U weet ook dat de gemeenschap van de gebruikers van het Internet een code voor goede gedragslijn ontwikkeld heeft, U bent ervan op de hoogte en U verplicht zich ertoe deze te respecteren.

De E-mailadressen zijn voor een strikt persoonlijk gebruik voorzien. De transfer van elektronische berichten (data) moet de geadresseerde persoonlijk interesseren. Verspreiding van berichten met publicitaire of commerciële doelen in de E-mailadressen - zoals niet verzochte multi-verspreiding (spam, flames of mailbombs) - wordt niet toegestaan. Er is ook geen toestemming voor het doorsturen van bestanden die computervirussen of slechte data behouden, royalties of trademarks verbergen, piraatversies of eender welke vorm van illegale praktijken bevatten.

  Door de RBSOFT-producten te downloaden en /of te gebruiken, alsmede door de E-mailadressen te gebruiken bevestigt U dat U de overeenkomst gelezen en begrepen heeft en dat U met haar termen en voorwaarden akkoord gaat.

Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht (met uitsluiting van elke toepassing van conflictregels) en zal van rechtswege ontbonden zijn in geval de voorwaarden ervan niet nageleefd worden. U aanvaardt dat wordt afgeweken van artikel 1325 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig, van de andere artikelen van het Burgerlijk Wetboek houdende het bewijs der verbintenissen, die met deze overeenkomst zouden tegenstrijdig zijn.

Bovendien blijft deze overeenkomst exclusief en sluit alle voorstellen via eender welke communicatie uit.